กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • นางสาววราพร ธาวงค์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นางสาวอรกัญญา ชัยสอน

  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 • ว่าที่ร้อยตรีหญิง วราภรณ์ ทิศเป็ง

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางอัมพร ดวงผัด

  ครูผู้ช่วย

 • นางสาวอำภา เมืองใจ

  ครูผู้ช่วย

 • นางชนกานต์ กาสมศักดิ์

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาววรณัน ต๊ะเปียง

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวเพ็ญจิรา พรมะณี

  พนักงานจ้างทั่วไป

   

 • นางสาวเสาวภา กาบจันทร์

  พนักงานจ้างทั่วไป

   

 • นาย

  พนักงานจ้างทั่วไป (จ้างเหมา)