กองคลัง

 • นางนฤมล เนียมศิโรรัตน์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวพัชรินทร์ สุรินทร์ธรรม

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

 • นางสาวเกษรา บุญรส

  นักวิชาการคลัง

 • นางสุพรรณี อุตมะ

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • นางสาวนงนุช แสนหงส์

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางดารินทร์ ชนะวัฒน์

  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี(ลูกจ้างประจำ)

 • นายภาคย์ภูมิ ใจมั่น

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาวกานต์นลิน ชัยชมภู

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวสุภาพร  แก้วดวง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาว สุรีรัตน์ แสนสุวรรณา

  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

 • นายณัฐทวี  อันประเสริฐ

  พนักงานจ้างทั่วไป(จ้างเหมา)

 • นางสาวธัญญาทิพย์ หอมใจ

  พนักงานจ้างทั่วไป(จ้างเหมา)