กองคลัง

 •  

  นางนฤมล เนียมศิโรรัตน์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 •  

  นางสาวพัชรินทร์ สุรินทร์ธรรม

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

 •  

  นางสาวเกษรา บุญรส

  นักวิชาการคลัง

 •  

  นางสุพรรณี อุตมะ

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 •  

  นางสาวอัมพร มาลา

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 •  

  นางดารินทร์ ชนะวัฒน์

  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี(ลูกจ้างประจำ)

 •  

  นางสาวกานต์นลิน ชัยชมภู

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

   

  นางสาว สุรีรัตน์ แสนสุวรรณา

  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

 • นางสาวธัญญาทิพย์ หอมใจ

  พนักงานจ้างทั่วไป

   

 • นายภาคย์ภูมิ ใจมั่น

  พนักงานจ้างทั่วไป (จ้างเหมา)

 •  

  นางสาวชญาดา  เป๋าสมบัติ

  พนักงานจ้างทั่วไป (จ้างเหมา)

 • นายณัฐทวี  อันประเสริฐ

  พนักงานจ้างทั่วไป(จ้างเหมา)

 • นางสาวปทุมพร  มะโนตัน

  พนักงานจ้างทั่วไป(จ้างเหมา)