กองช่าง

 • นายณัฐพล สุทธศิลป์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายภาณุพงค์ วรรณธง

  วิศวกรโยธา

 • นายณรงค์ นิ่มเจริญดี

  นายช่างโยธา

 •  

  นายสุรัฐ เมฆคนอง

  ช่างโยธา

 • นายนคร สมควร

  นายช่างไฟฟ้า

 • นายอานุกร บุญจม

  ผู้ช่วยช่างโยธา

 •  

  นางสาวสุภาภรณ์ ยาวุฒิ

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาวศรีไพร จินะปัน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายศราวุธ ศรีผัด

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายพิทักษ์ หอมมี

  พนักงานจ้างทั่วไป(จ้างเหมา)

   

 •  

  นายกีรติ   แสงคำ

  พนักงานจ้างทั่วไป(จ้างเหมา)