กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • นางอภิรดี เขมะวนิช

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • นายพิรัตน์ กองริม

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • นายอนันต์ ทาเกิด

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายจักรพันธ์ จันทร์หอม

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายอินสม ก่ำเขียว

  พนักงานจ้างทั่วไป

 •  

  นางสาวอนุสรา ปัญญาทอง

  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

 • นายหล้า    ปันตุ้ม

  พนักงานจ้างทั่วไป(จ้างเหมา)

 • นายจักรกฤษ  สุภา

  พนักงานจ้างทั่วไป(จ้างเหมา)

 • นางสาวพรศิลา   ราชดิช

  เจ้าพนักงานจ้างทั่วไป(จ้างเหมา)