คณะผู้บริหาร

   

นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

นายสมพงษ์ ละใจมา

รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

นายสุพรรณ แก้วดวง

รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

นางมยุรี แก้วดวง

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายวิรัตน์ มณีราม

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี