งานจัดเก็บรายได้

ตามที่เทศบาลตำบลท่าวังตาล ได้เสนอร่างเทศบัญญัติตำบลท่าวังตาลเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล ให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล สมัยสามัญที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาเห็นชอบให้เทศบาลตำบลท่าวังตาลประกาศใช้ ร่างเทศบัญญัติตำบลท่าวังตาล เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๖ แล้ว ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม ๐๐๒๓.๔/๔๒๒๔๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลตำบลท่าวังตาล จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่เทศบาลตำบลท่าวังตาลเป็นประจำทุกเดือน โดยได้เริ่มเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น กองคลัง เทศบาลตำบลท่าวังตาลขอขอบพระคุณเจ้าของครัวเรือนที่ให้ความร่วมมือในการชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยเป็นประจำทุกเดือนให้กับเทศบาลตำบลท่าวังตาลเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นอย่างสูง

สำหรับครัวเรือนที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยประจำเดือนให้กับเทศบาลตำบลท่าวังตาลนั้น เทศบาลตำบลท่าวังตาลจึงขอแจ้งมายังเจ้าของครัวเรือนทุกหลังคาเรือนหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลตำบลท่าวังตาล เข้ามาติดต่อชำระเงินค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยประจำเดือนให้กับเทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยสามารถเข้ามาติดต่อชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลท่าวังตาล ในวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ น. -๑๖.๓๐ น.