สมาชิกสภาฯ เขต 1

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล เขต 1

นายพิพัฒน์ สมกุณา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายธนัช ไชยคำวัง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายประเสริฐ กุนโน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

 

นายสีมา ไชยศรี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นางวราภรณ์ แก้วประดิษฐ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายสมเกตุ เจาวรรณ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1