สมาชิกสภาฯ เขต 2

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล เขต 2

นายประพันธ์ รัตนมณี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นางวิภา อักษรพรหม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายสุพัตร กัณทะวงค์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นางเครือวัลย์ สายวงค์อินทร์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายประวิทย์ ตันตระกูล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2