สำนักปลัด

 • นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

  ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

 • นายจรูญโรจน์ สุทธะนะ

  รองปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

 • นางดวงใจ เชื่้อเจ็ดตน

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวนภสุพร ทองหล่อ

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

   

 • นายทวีพงศ์ โพธิ

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

 • นายกานต์ศักดิ์   มาหล้า

  นิติกร

 • นางสาวพรรณี พิบูลย์

  นักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวพิทยาภรณ์ สุรินทร์เซ็ง

  นักประชาสัมพันธ์

 • นางสาวนุจิรินทร์ ไชยวุฒิ

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นางสาวสุรีรัตน์ ยิ่งสี

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • วิไลรัตน์ คำแสนพงศ์

  นักจัดการงานทั่วไป

 • นางสาวราตรี อินต๊ะปัญโญ

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางมาลินี เศรษฐรุ่งโรจน์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  นายไพโรจน์ พลเสน

  พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิต

 • นายบุญมี จันทร์หอม

  พนักงานจ้างทั่วไป

  นายนิติพงศ์ ดีนะ

  พนักงานขับรถยนต์

 •  

  อลิสรา หินวงค์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานนักพัฒนาชุมชน

 • นายณัฐพนธ์ อันประเสริฐ

  พนักงานขับเคลื่อนขนาดเบา

   

 • นายพงศ์ชัยกร พรมตัน

  พนักงานขับเคลื่อนขนาดกลาง

 • นายสบบท จั่นจำรูณ

  พนักงานจ้างทั่วไป(จ้างเหมา)

 • นายสนั่น แก้วบาล

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายสุทิน คำปันทิพย์

  พนักงานจ้างทั่วไป(จ้างเหมา)

 • นางอัญชลี  พรมเมืองมา

  พนักงานจ้างทั่วไป(จ้างเหมา)

 • นายชัยวัฒน์ สุวรรณ์

  พนักงานจ้างทั่วไป(จ้างเหมา)

 • นายเอกชัย  ธิคุณ

  พนักงานจ้างทั่วไป(จ้างเหมา)

 • นายสายันต์   กันทะวงค์

  พนักงานจ้างทั่วไป(จ้างเหมา)

 • นายเสน่ห์ ไชยเมือง

  พนักงานจ้างทั่วไป(จ้างเหมา)

 • นายอมรเทพ   ตุ่นคำ

  พนักงานจ้างทั่วไป(จ้างเหมา)

 • นางพวงชมถู ไชยคำวัง

  พนักงานจ้างทั่วไป(จ้างเหมา)

 •  
 • นายรัฎชุพงษ์ หอมเดช

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายรัตนวัชร์ ชัยชมถู

  พนักงานดับเพลิง/ช่วยชีวิต

   

  นายสุนทร จันทร์ศรี

  พนักงานจ้างทั่วไป

 •  

  นายพงษ์วรงค์ สาริกานนท์

  พนักงานจ้างทั่วไป(จ้างเหมา)

 • นายจิรายุ อรุณวัฒนธรรม

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายนรินทร์ แก้วดวง

  พนักงานจ้างทั่วไป(จ้างเหมา)

 • นายศุภกรณ์ ปรีชาธนบูรณ์

  พนักงานจ้างทั่วไป(จ้างเหมา)

 • นายสุเมธ หินดวง

  พนักงานจ้างทั่วไป(จ้างเหมา)

 • นายพลากร ใจมั่น

  พนักงานจ้างทั่วไป(จ้างเหมา)

 • นายสรวิชย์ กาบศรีลา

  พนักงานจ้างทั่วไป(จ้างเหมา)

 •  

  นายกฤษดา  ตรีครุทภัณฑ์

  พนักงานจ้างทั่วไป(จ้างเหมา)

 •  

  นายสุพจน์  ก้างออนตา

  พนักงานจ้างทั่วไป(จ้างเหมา)