สินค้า O TOP เทศบาลตำบลท่าวังตาล

สินค้า O TOP ภายในตำบลท่าวังตาล

1.เครื่องหนัง หมู่ ๑๑ บ้านช้างค้ำ

           

2.แพทย์แผนไทย หมู่ ๔ บ้านโป่ง

 

3.ข้าวซอยตัด หมู่ ๙ บ้านบวกครกใต้

4.สินค้าชาม ไม้ไผ่  หมู่ ๑๓ บ้านป่ากล้วย

 

 

 

 

5.กระเป๋าเชือกร่ม  หมู่ ๑ บ้านเจดียเหลี่ยม