สินค้า O TOP เทศบาลตำบลท่าวังตาล

สินค้า O TOP ภายในตำบลท่าวังตาล

1.เครื่องหนัง จากกลุ่มเครื่องหนังเวียงกุมกาม

       

2.น้ำพริกตาแดง จาก กลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ 11 บ้านช้างค้ำ 3.ข้าวซอยตัด หมู่ ๙ บ้านบวกครกใต้

4.สินค้าชาม ไม้ไผ่  หมู่ ๑๓ บ้านป่ากล้วย

5.กระเป๋าเชือกร่ม  หมู่ ๑ บ้านเจดียเหลี่ยม