เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๖