เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของ เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่