แบบคำร้องต่างๆ

เทศบาลท่าวังตาลได้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนโดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร แบบคำร้องต่างๆ แล้วพิมพ์ที่เครื่องของท่าน.. กรุณาตรวจสอบรายละเอียดตามคำแนะนำ และเตรียมหลักฐานให้พร้อมในการยื่นคำร้องแก่เทศบาลฯค่ะ

แบบคำร้องทั่วไป

เอกสาร/หลักฐานประกอบคำร้อง

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • อื่น ๆ

แบบคำร้องกองคลัง / กองจัดเก็บ

เอกสาร/หลักฐานประกอบคำร้อง

เอกสารประกอบคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาการจดทะเบียนพานิชย์

เอกสารประกอบคำขอหนังสือรับรอง ตรวจค้น รับรองสำเนาเอกสาร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาการจดทะเบียนพานิชย์

เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนพานิชย์

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สัญญาเช่า
 • หนังสืออนุญาติให้ใช้สถานที่
 • หนังสือมอบอำนาจ

แบบคำร้อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาติ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ทะเบียนพานิชย์

เอกสารประกอบแบบต่ออายุรับใบอนุญาติ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ทะเบียนพานิชย์

แบบคำร้อง กองช่าง

เอกสาร/หลักฐานประกอบการขออนุญาติก่อสร้างอาคาร

 • แบบแปลน จำนวน 3 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาเอกสารที่ดิน (ไม่ย่อถ่ายเท่าฉบับจริง) จำนวน 1 ชุด

 ในกรณีไม่ใช่เจ้าของที่ดิน

 • หนังสือยินยอมก่อสร้างที่ดิน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เจ้าของที่ดิน) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของที่ดิน) จำนวน 1 ชุด

ใบสมัคร/แบบฟอร์มยืมวัสดุกีฬา ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

เอกสาร/หลักฐานประกอบคำร้อง

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • อื่น ๆ