แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าวังตาล