โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน

นายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว

(นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล)

                                               

นายสมพงษ์  ละใจมา                                                  นายสุพรรณ   แก้วดวง

(รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล)                        (รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล)

                                            

นางมยุรี   แก้วดวง                                                        นายวิรัตนื  มณีราม

(เลขานุการนายกเทศมนตรี)                                           (ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี)

 

นายภาคภูมิ  เชื้อสาวะถี

(ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล)

 

นายจรูญโรจน์   สุทธะนะ

(รองปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล)

 

นายจรูญโรจน์   

สุทธะนะ 

(รองปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด)

นางนฤมล เนียมศิโรรัตน์

 

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

นายณัฐพล สุทธศิลป์

(ผู้อำนวยการกองช่าง )

นางสาววราพร ธาวงค์

(ผู้อำนวยการกองการศึกษา)

นางอภิรดี เขมะวนิช

(ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)