การประชุมสภาเทศบาลสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2553

การประชุมสภาเทศบาลสามัญ สมัยที่  1 ครั้งที่  2/2553 วันศุกร์ที่  30 เมษายน 2553 เวลา  09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี คือ นายพิรุฬห์  มากบัว และนายสมศักดิ์  วรรณรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายสราวุธ ชุ่มสวัสดิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายรังสรรค์  ชัยชมภู ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 2 นี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 คน (แผนพัฒนาสามปี) การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จำนวน 3 คน ร่างเทศบัญญัติฯ เรื่อง เกณฑ์การลดหย่อนที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่  พ.ศ. 2553