ร่วมงานโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองเวียงกุมกาม‏

นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ร่วมงานโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองเวียงกุมกาม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรการทอผ้าพื้นเมืองเพื่อส่งเสริม สนับสนุนขัยเคลื่อนกิจกรรมงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมให้ “เวียงกุมกาม” เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนอีกทางหนึ่ง เป็นการพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการออกแบบลายผ้าและเทคนิคการพุ่งเส้นด้ายการทอผ้าพื้นเมือง ณ วัดป่าเปอะ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่