กีฬาประชาชนตำบลท่าวังตาล‏

นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา จัดงานโครงการส่งเสริมกีฬาประชาชนตำบลท่าวังตาล ประจำปี 2558 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากนายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอำเภอสารภีเป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กีฬาสากล ซึ่งได้ร้บความร่วมมือ ร่วมใจจากกลุ่มองค์กรในเขตตำบลท่าวังตาล อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มประชาคม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียนสืบนทีธรรม โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ ณ โรงเรียนสืบนทีธรรม