รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ ปี 2558 สมัยที่ 2 ครังที่ 3

รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ ปี 2558 สมัยที่ 2 ครังที่ 3 วันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล