สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศเทศบาล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจดีย์ หมู่ที่ ๑ บ้านโป่ง หมู่ที่ ๔ บ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๖ และบ้านหางแคว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าวังตาล จำนวน ๖ โครงการ ของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

รายละเอียด