ประมูลจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายขยะและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

ประกาศเทศบาล เรื่อง ประมูลจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายขยะและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าวังตาล