ประมูลจ้างเหมาโครงการบริการจัดเก็บขยะในชุมชน เทศบาลตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่อง ประมูลจ้างเหมาโครงการบริการจัดเก็บขยะในชุมชน เทศบาลตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)