สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจดีย์เหลี่ยม หมู่ที่ ๑ และบ้านบวกครกใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าวังตาล ของเทศบาลตำบลท่าวังตาล