หล่อเทียนพรรษา ๒๕๖๐

โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

เทศบาลตำบลท่าวังตาล นำโดยนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล สภาวัฒนธรรมตำบลท่าวังตาล ร่วมจัดโครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามรวมทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีของไทยอันดีงามต่อไป และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ ชมรม กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่ม อสม. โรงเรียนสืบนทีธรรม โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังตาล เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐