โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐

เทศบาลตำบลท่าวังตาล นำโดยท่านอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีกิจกรรมดังนี้ การฟังเทศน์มหาชาติ (พระฐิติพงศ์ ฐิตญาโน เลขานุการเจ้าคณะตำบลสารภี) การประกวดกระทงเล็กใบตอง(ประเภทสวยงาม) การสาธิตโคมแขวนและมีผู้เข้าร่วมงานคือ กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลท่าวังตาล กลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลท่าวังตาล กลุ่ม อสม. โรงเรียนสืบนทีธรรม โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังตาล ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ณ วัดป่ากล้วย ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่