ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการเวียงกุมกาม สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยท่านอานนท์  สิงห์ตาแก้ว  นายเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ

 ซึ่งมีท่านติรวัฒน์  สุจริตกุล ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุม และท่านธานินทร์   สุภาแสน  รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่   ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่  7 เชียงใหม่ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   สภาวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ผู้นำชุมชน ชมรมรถม้ารถราง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศาลาการเปรียญวัดช้างค้ำ เมื่อวันที่  ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๖๐