โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 นายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เป็นประธานในพิธี และปลัดเทศบาล นายภาคภูมิ  เชื้อสาวะถี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน  โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ โรงเรียนสืบนทีธรรม โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังตาล  หน่วยบริการประชาชนตำบลท่าวังตาล  สภาเด็กเยาวชน  กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม . บริษัท-ห้างร้านในเขตพื้นที่ เข้าร่วม  โดยมีกิจกรรมดังนี้  กิจกรรมแสดงบนเวที  กิจกรรมตอบคำถาม  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมนันทนาการ บริการตรวจสุขภาพเด็ก  ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลท่าวังตาล วันที่  13  มกราคม  2560