เทศบาลตำบลท่าวังตาล อบรมพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาล ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล ประจำปี 2561 โดยมีนายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ประธานในพิธีเปิด และนายภาคภูมิ  เชื้อสาวะถี  ปลัดเทศบาลกล่าวรายงาน  นายสมชาย  เกตะมะ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ในเรื่อง พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ,พระใบฎีกาสมศักดิ์  ปิยะวณโณ สำนักสงฆ์อารามสันติสุข ต. เหมืองผ่า อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่ บรรยายหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันท่ี  20-21 มกราคม  2561 ณ รอยัลปิง การ์เด้น รีสอร์ท ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่