โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่และโครงการเทศบาลสัญจรประจำปี ๒๕๖๑

อำเภอสารภีร่วมกับเทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาลและกำนันตำบลท่าวังตาลกล่าวต้อนรับ ท่านสุภาพรรณ บุญถนอม นายอำเภอสารภี ประธานในพิธีเปิด ซึ่ง นายถนอม กุยแก้ว ปลัดอำเภอ กล่าวรายงาน ซึ่ง พ.ต.ท.ไพรัช คุ้มล้วนล้อม ผู้กำกับ สภอ.สารภี เข้าร่วมเป็นเกียรติ และหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมงานในครั้งนี้มีกิจกรรมดังนี้
๑.โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
๒.โครงการเทศบาลสัญจร ประจำปี ๒๕๖๑
๓.โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
๔.การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๕.การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน
พร้อมทั้งมีการให้บริการอาทิเช่น การบริการตัดผมชาย การบริการวัดสายตา การรับชำระภาษี
การมอบกล้าไม้ การบริการชำระค่าไฟฟ้า ฯลฯ ณ ลานวัดไชยมงคล (ป่ากล้วย) หมู่ที่ ๑๓ วันที่ ๒๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑