ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ(ฝาเหล็ก) ขนาดกว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑.๓๗ เมตร โดยวิธีติดตั้งฝาบ่อพักใหม่ จำนวน ๑ ฝา ตามแบบ ทวต.ท.๐๖ สถานที่ บริเวณถนนสาย บ้านบวกครกใต้ ม.๙-บ้านสันป่ากว๋าว ม.๑๐ (ทิศตะวันตกวัดบวกครกใต้) ตำบลท่าวังตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง