โครงการสรงน้ำพระธาตุเจ้าเวียงกุมกามและโครงการจัดงานสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยท่านอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เทศบาล ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลท่าวังตาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หน่วยอบรมประชาชนตำบลท่าวังตาลและประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าวังตาล และได้รับเกียรติจากท่านสุภาพรรณ บุญถนอม นายอำเภอสารภี ประธานในพิธีเปิดซึ่งมี นางศุภการต์ สุปราการ และ นายบุญหมื่น บุญธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมงานในครั้งนี้ ณ โบราณสถานวัดอีก้าง ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน  ๒๕๖๑