ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าเสนอราคาที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าวังตาลแห่งใหม่