โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัย

เทศบาลตำบลท่าวังตาลโดยรองสมพงษ์ ละใจมา รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัย และรองจรูญโรจน์ สุทธะนะ รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน ภายในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และศูนย์พัฒนาครอบครัวในตำบลท่าวังตาล ในช่วงเช้า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าวังตาล ช่วงบ่าย ณ วัดสะหลีศรีเมืองแกน และวัดอรัญญวิเวก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใ

หม่ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑