โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล ประจำปี ๒๕๖๑

นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล ประจำปี ๒๕๖๑   ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน – ๔ กันยายน ๒๕๖๑  ซึ่งมีนายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล กล่าวรายงาน    โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล   ผู้สูงอายุในเขตตำบลท่าวังตาล หมู่ที่ ๑ – ๑๓ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ช่วงบ่ายมีการบรรยาย คุณธรรมและจริยธรรม “ธรรมะในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ” โดย พระครูประภัสสรการ เจ้าอาวาสวัดบวกครกเหนือรองเจ้าคณะอำเภอ    สารภี   ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าวังตาล เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑