โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการประชุมประชาคมตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔ โดยมี นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ซึ่งมีกลุ่มองค์กรในเขตตำบลท่าวังตาล เข้าร่วมดังนี้ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน ชมรมอสม. ตำบลท่าวังตาล ชมรม อปพร. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังตาล โรงเรียนสีบนทีธรรม โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ เยาวชนตำบลท่าวังตาล ประธานประชาคม คณะกรรมการพัฒนาจัดทำแผน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอสารภี ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลท่าวังตาล เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑