โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู่้สูงอายุตำบลท่าวังตาล (ครั้งที่ 2) ซึ่งมีนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมอบรมในภาคเช้า เป็นการบรรยาย คุณธรรมและจริยธรรมของพุทธบริษัท 4 ตามแนวทางวิถีพุทธ โดยพระมหาอำนวยปัญญาวชิโร วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ภาคบ่าย การฝึกสมาธิเบื้องต้น วิทยากรจากสถาบันพลังจิตตานุำาพ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าวังตาล วันที่ 3 กรกฎาคม 2561