โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู่้สูงอายุตำบลท่าวังตาล (ครั้งที่ 3) ซึ่งมีนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ การทำขนมชั้น ทำวุ้นกะทิ ขนมสอดไส้ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าวังตาล วันที่ 10 กรกฎาคม 2561