โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล(ครั้งที่ 4)

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู่้สูงอายุตำบลท่าวังตาล (ครั้งที่ 4) ซึ่งมีนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ การทำขนมจี ทำตะโก้ข้าวโพด  ใส้กรอกวุ้นเส้น ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าวังตาล วันที่ 17

กรกฎาคม 2561