โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลท่าวังตาล

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน “กิจกรรม ฝึกอบรมการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน” ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน กลุ่มสตรีแม่บ้าน เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปดอยหลวง อำเภอเชียงดาว และกลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ อำเภอแม่แตง