โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา

เทศบาลตำบลท่าวังตาลร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลท่าวังตาล  โดยท่านพระครูประภัสสรการ รองเจ้าคณะอำเภอสารภี    นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล จัดโครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมงานดังนี้ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่ม อสม โรงเรียนสืบนทีธรรม โรงเรียนสืบนทีธรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังตาล และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ณ วัดบวกครกเหนือ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561