การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4

การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 วันท่ี 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าวังตาล