โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยท่านอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ซึ่งครั้งที่ 10 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายและศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่  28 สิงหาคม  2561