ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าวังตาล ตามโครงการบริการจัดเก็บขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)