โครงการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยท่านอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริต กิจกรรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าวังตาล

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561