โครงการ ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ประจำปี ๒๕๖๑

 

เทศบาลตำบลท่าวังตาล ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี
นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล.ได้รับมอบหมายจากท่านายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ประธานสภาเทศบาล. รองประธานสภาเทศบาล , สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนเข้าร่วมฝึกอบรม

โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กรมการขนส่งทางบก มาบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับข้อกฏหมายจราจรต่างๆ

ณ เทศบาลตำบลท่าวังตาล วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑