ปะะกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่อง การรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนในการให้ความเห็น และข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดัยพระราชบัญญัติตามมาตจรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

Download (PDF, Unknown)