โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลท่าวังตาลโดยท่านอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีท่านถนอม กุยแก้ว หัวหน้ากลุ่มงาน บริหารงานปกครอง อำเภอสารภี ประธานในพิธีเปิด และมีผู้นำชุมชน อปพร ชรบ อสม. รพ. ส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังตาล และตำรวจประจำตู้ยามตำบลท่าวังตาล ณ หน่วยบริการประชาชนตำบลท่าวังตาล เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑