ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านบวกครกใต้ หมู่ที่ 9 สถานที่ระบบประปาหน้าวัดบวกครกใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download (PDF, Unknown)