โครงการเทศบาลสัญจร ประจำปี ๒๕๖๒ ร่วมกับโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการเทศบาลสัญจร ประจำปี 2562 ร่วมกับโครงการบูรณาการหน่วยแพทยเคลื่อนท่ีเพื่อดูแลประชาชน เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล โดยนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล กล่าวต้อนรับและนายโกวิท เกษรศรี สาธารณสุขอำเภอสารภี กล่าวรายงานซึ่งได้รับเกียรติจากท่านพัฒนาพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอสารภี ประธานในพิธีเปิดโครงการ ภายในงานมีผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังตาล กศน. อำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี การให้บริการของหน่วยทหาร กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ การให้บริการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าวังตาล ณ บริเวณศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม วันท่ี ๑๗  มกราคม ๒๕๖๒