โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยท่านอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  ๒๕๖๒  ซึ่งมีบริษัท ห้างร้าน ชมรม กลุ่มองค์กรในเขตตำบลท่าวังตาล โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ โรงเรียนสืบนทีธรรม เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลท่าวังตาล วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒